םלועל ילארשיה םעהו יאקירמאה םעה רבד

המואה תא הבינה ,תישפוחה המזוילו ךוניחל התוריסמו היבשות תוריחל תודוה ,הקירמא לש ב"הרא
.המוד דמעמל עיגהל לבתב םדאה ינבל עייסל התונוכנו שונא יכרע ,רשוע תניחבמ ,םלועב הרידאה
רתויב תרעובה היעבה תא רותפל םלועה תומוא רבחל רוזעלו םתריהל הנכומ הקירמא לש ב"הרא
יתלב
,השעמלו
הרקי
אל ,הביבסל
הייקנ
היגרנא
רצייל
םיעצמאהו
ךרוצה
;תחאו
םירשעה
האמב
.היגרנאה תונימז לש םיצוליאמ םיררחושמ םייח ויחי םלועב םדאה ינב לכש ידכ תאז .תלבגומ
,הרובחת ,היגרנא רוציי םוחתב םלועה תגיהנמ התיה ב"הרא ,תונורחאה םינשה םייתאמבו ליאוה
;ו תיגולונכט תוחתפתה ,יאופרו יעדמ רקחמ
לע וכמתסה ,תוחתופמה תומואה רתי ןכו הקירמא לש ב"הרא ,תונורחאה םינשה םייתאמבו ליאוה
;הייתש ימ
רוציי
,למשחה
רוציי
,הרובחתה
ימוחתב
היגרנאה
יכרצ
תיברמ
קופיסל
םינבואמ
קלד
;תואלקחו
54%-מ
הלעמל
תכרוצו
םלועה
תייסולכואמ
5.4%
תעכ

תגציימ

הקירמא

לש ב"הראו

ליאוה

;היגרנאה ירזגמ לכב ,תיתנשה היגרנא תקופתמ
שונא ינב לכ לש םתוכזב הדואמ לכב הריכמ )התירב תלעב לארשיו( הקירמא לש ב"הראו ליאוה
יצוליאמ
םיררחושמ
םייח
תויחל
,םיאקירמאה
ומכ
,לאה
תתמ
,תויוכז
ןתואמ
תונהיל
לבת
יבחרב
;םתלכלכ תקופתו םהיכרע ,םהיתופיאשל םאתהב ,היגרנאה תונימז
קלד
יכ הדבועל
בטיה
תעדומ

)התירב תלעב לארשיו(

ב"הרא לש

תיעדמה

הליהקהו

ליאוה

תילכלכ
הניחבמ
,ורתונ
אמייק-רב
םינבואמ
קלד
לש םינש
האממ
תוחפ
יכ ;יפוס
אוה
םינבואמה
תורוקמ" יכ ;ב"הרא יחרזא ןהל ולגרוהש תומרב ,םלועה תייסולכואל היגרנא תקפסא םשל ,תיטילופו
רצייל
דחי
םילגוסמ
,ימוטא
עוקיב
איצוהל
,תעכ
םיחתופמו
םיעודיה
"םיקוריה
וא םייפילחה
קלדה
;ב"הראב היגרנאב שומישה לש המרב ,םלועה לש היגרנאה תושירד לכמ 4%-מ תוחפ
,עדמה
חותיפל
בוש
ובייחתי

)תירבה

ילעב םילארשיהו(

הקירמא

לש ב"הראב

םעה

ךכיפל

תקלחמ לש יפוסה ח"ודב ועבקנש יפכ היגרנאה יכרצ תא רותפל ידכ םישורדה ,דויצהו היגולונכטה הרמה תועצמאב תאז ."ךותיהה תייגרנא לש החטבהה שומימ" :5002 תנשב ,ב"הרא לש היגרנאה רמוח ןיב סחיב ועבקנש יפכ ,םהילע קלוח ןיאש הקיזיפה יקוחב תרדגומה ,היגרנאל רמוח לש הרישי
.רושעה ףוס ינפל םייקתת ןורתפה לש תחלצומ הגצה .E=MC2 החסונב רדגומה היגרנאו
ךותיהה
ךילהתב
.תישונאה
תוברתל
רתויב
בוטה
היגרנאה
רוקמ
הלמה
ןבומ
אולמב
אוה
ךותיה
.E=MC2 ןייטשנייא לש "תדחוימה תוסחי"ה תחסונל םאתהב היגרנאל תורישי ךפוה רמוחה
טאוו הגמל )םויתילו דבכ ןמימ( ךותיהה קלד תולע .הרידא תומכב היגרנא קיפי ךותיה קלד לש ץוצמק תולעמ תעבונ ךותיההמ קפומה למשחה תולע לכ השעמלש דע ,ספאל הבורק הכ היגרנא לש העש
לעב
אוה
ךותיהה
חוכ
.הקוזחתהו
לועפתה
,חותיפה לש
יאלבה
תויולעו
חוכה
תנחת לש
ןוהה
תיישעתל
זג יקלדו
יטטניס
ילזונ
קלד
תריציל
שמשל
לוכי
ךותיהה
ךילהת
.ריבכ
חוור
לאיצנטופ
יתלב תומכב ,השעמל ,למשח קיפהל ןתינ ןכ ומכ .יעבטה זגהו ןיזנבה תא ףילחהל ךכו הרובחתה לש רישיה הענהה חוכב שמתשהל ,א"סאנ ,ב"הרא לש ללחה תונכוסב םילקוש בר ןמז הזמ .תלבגומ ךותיההמ קפומה חוכה .רתוי קוחרו םידאמל וסוטיש ,תושיואמ תויללח לש אבה רודה רובע ךותיהה קלד תודותע .תיתועמשמ תומכב תיביטקאוידר תלוספ רציימ וניאו הממח יזג טלופ וניא ,הביבסל יקנ
םירותו םוינרואמ יניערג עוקיב לש יחכונה ךילהתה .דירחהל תולבגומ ץראה רודכ ינפ לע םינבואמה
תלוספ
,תוחיטב
לש תויגוסב
ךורכ
יניערגה
חוכה
,םלוא
.תיסחי
עפשב
,היגרנא
תורוקמ
בינמ
1
ינפ לע ישונאה ןימה תודרשיהל הדיחיה העודיה הווקתה אוה ךותיהה חוכ .קשנ יובירו תיביטקאוידר
.ןיעל הארנה דיתעב תויוזחה ןיסולכואה תומר לע ססבתהב ,המדאה

:ךרוצה

תקופת תא לידגהל ונילע הבוח ,גושגשו תוחונ ייח תויחל םירומא המדאה ינפ לע םדאה ינב לכ םא תורוקמ .יחכונה הקופתה רועישמ רשע יפ לודג רוטקפב ,םלועה יבחרב תללוכה תיתנשה היגרנאה
קלד
ירגאמ
ולכיי ,הזכש
רועישב םתוא לצננ
ןכא םאו תאז
םירשפאמ םניא םלועב םויכ היגרנאה
"תשדחתמו הקורי ,תיפילח" היגרנא תורוקמ .תיחכונה האמה תיצחמ ינפל הברה םלועב םינבואמה תחא ךרד הנשי תמייק .5040 תנשל תויוזחה היגרנאה תושירד לכ ךסמ 5%-מ תוחפ קפסל םילוכי
תועצמאב
היגרנאל
הסמ
תרמהב
רבודמ
.ישונאה
ןימה
םויקל
וזה
היגרנאה
תומכ
קיפהל
הדיחיו
.יניערגה ךותיהה ךילהת
םייח תמרמ תונהיל תורומא תומואה לכ םא .ישונאה ןימה םויקל שורדה יסיסבה ביכרמה איה היגרנא
,ברעמבו
ב"הראב
תוכרצנה
ולאל
תוברקתמה
תויומכב
היגרנא
תורוקמל
וקקדזי ןה
יזא
,תדבוכמ
5.4%
טעמכ
,בוריקב
םיבשות
020,000,000
םויכ
הנומ
ב"הרא
תייסולכוא
.ןתייסולכואל
תיסחי
םייקל ידכ .תימלועה היגרנאה תכירצמ 54%-מ רתוי תכרוצ ב"הרא ,תאז םע דחי .םלועה תייסולכואמ
תקופת תא
לידגהל
ךרטצנ
,ב"הרא לש
וזל
הבורקה
םייח
תמרב
תיחכונה
םלועה
תייסולכוא תא
.תוחפל רשע יפ תימלועה היגרנאה
,תילכלכ יוצימ תלוכי תניחבמ אישל העיגה םינבואמ יקלדמ היגרנאה תקופתש הדבועב בשחתהב היגרנא קפסיש ,שדח היגרנא רוקמ אוצמל םיבייח ,םינש 54 ךותב ולכיי קצומ קלדו זג ,ילזונ קלדו
לש החסונה לע
ססבתהב היגרנאל
הסמ לש
הרישיה
הרמהה יהוז :רמאנו רוזחנ .עפשב
תפטוש
החסונה ידי לע תגצוימה היגרנאו הסמ לש ךרעה ןויוושו "תדחוימ תויסחי" תראתמה ןייטשנייא טרבלא היגרנא לש הרידא תומכל ךרע תווש רמוח לש דואמ הנטק תומכ יכ םידמל ונאצמנ הז קוחמ .E=MC2
.הרמה רחאל

:יעדמה עקרה

ךילהת והזו היגרנא רוציל עבטה לש וכרד יהוז .םיבכוכלו שמשל חוכ קפסמה ךילהתה אוה ךותיה ינש לש ימוטאה ןיערגה ,ךותיהה ךילהתב .היגרנא םויכ םיקיפמ ותועצמאבש ,יניערג עוקיבל דגונמה הסמה תרמה ללגב היגרנא לש הבר תומכ תרצונ ,ךילהתב .רתוי דבכ ןיערג רצויו ךתומ םילק םימוטא
תייגרנא לש
ירחסמ
רוציי
לע רבודמ
רשאכ
. E=MC2
החסונה
תאטבמש
יפכ
,היגרנאל
תורישי
וא H5 ונייהד ,ןמימ לש םיפוטוזיא ינש םיפתתשמ םהב ךותיה תויצקאיר רצקה חווטב וקדביי ,ךותיהה
.פוטוזיאל עפוש רוקמ םיווהמה םיה ימב עבטב םייק םוירטואדה .)T( םויטירט וא H0-ו )D( םוירטואד
ןנכותמ
קלד לגעממ
קלחכ רצונ םויטירט ,ךותיה רוכל
קלדכ םויטירטבו
םוירטואדב םירחוב
רשאכ
ןיערגש דועב ,ןורטוינו ןוטורפ ליכמ םוירטואד םוטא לש ןיערג .םויתיל ץופנה דוסיה ףתתשמ ובו בטיה רצונ ,םויטירט ןיערג םע ךתומ םוירטואד ןיערג רשאכ .םינורטוינ ינשו דחא ןוטורפ ליכמ םויטירט לש תיצקאירב תקפומה היגרנאה תא םיאשונ ןורטוינהו םוילהה ןיערג .ררחתשמ דחא ןורטינו םוילה ןיערג
504,545 םירצונ ,םויטירט לש יצחו םרג םע ןיטולחל ךתומ םוירטואד לש דחא םרג רשאכ .ךותיהה
-ל לאיצנטופב
הווש וז
היגרנא
,העש
טאווליקל
טנס
4 לש
ריחמב
.היגרנא
לש העש
טאוווליק
.היגרנאה רוציי תויולע יוכינב ,$22,510
הרוטרפמטל )D-T( םויטירט-םוירטואד לש תבורעת םמחל שי ,ךותיה תייגרנא לש תויצקאיר רוציל ידכ
.יתועמשמ
רועישב
ושחרתי
ךותיהה
תובוגתש
ידכ
סויזלצ
תולעמ
ןוילימ לע
הברהב
הלועה
םיררחתשמ
D-T -ה
תבורעת
ימוטא
לש ןיערגל
ביבס
םיגחה
םינורטקלאה
,ולאכ
תורוטרפמטב
םינויהו םינורטקלאה תבורעת .יבויח ןעטמ ילעב
םינויל םיכפוה זאו ןיערגה לש תילמשחה הכישמהמ
םיגח
המזלפב
םינועטה
םיקיקלחה
,המזלפה
לע יטנגמ
הדש
םיליעפמ
רשאכ
."המזלפ"
תארקנ
שמתשהל ןתינ וז ךרדב .יטנגמה הדשהמ םיחרוב םניא ךכו יטנגמה הדשה יווק תברקב םילגעמב
2
והז
.רמוח
לש ןפוד
לכמ
ןקיחרהלו
דואמ
תוהובג
תורוטרפמטב
המזלפ
אולכל
ידכ
יטנגמ
הדשב
םלוא
.)MCF(
תיטנגמ
האילכב
ךותיה
:הנוכמה
ךותיה
תייגרנאל
תחא
השיג
לש יסיסבה
ןורקיעה
,יטנגמה הדשהמ חורבל ךכו תודשה יווק ינפ לע ףחסיהל םילולעו םישגנתמ המזלפה יקיקלח ,לעופב וילע רבגתהל שיש רגתאה והז .המזלפה לש תיטנגמה האילכה תא רובשלו קיפסמ ךורא ןמז קרפב
.םוחתב חותיפהו רקחמב
ןמז חקול ,המח זגה המכ דע הנשמ הז ןיאש הדבועה לוצינ איה המח המזלפ "תאילכ"ל תפסונ השיג
תרחא השיג לש יסיסבה
ןורקיעה
והז
.)הסמה(
ולש היצרניאה
ללגב ררקתמו
טשפתמ אוהש דע
-םוירטואדה תבורעת תא םיסחוד ,וז השיגב .)ICF( "תיטרניא האילכ ךותיה" הנוכמה ךותיה תייגרנאל
העיגמ
תבורעתה
."רביירד"
הנוכמה
,הובג
קפסהב
רזייל
ינרק
לש ףדה
,ןוגכ
םיעצמאב
םויטירט
.אתה ןפודמ המ קחרמב ,מ"מ 0.2 לע לכ ךרדב הלוע וניאש ;דואמ ןטק חפנלו ךותיה תורוטרפמטל
המזלפה
רודכ
.היינש-וננמ
תוחפב
,סוחד ךא
ריעז
המזלפ
רודכב
תושחרתמ
ךותיהה
תויצקאיר
ידכ ימינפ הריעב עונמב ךילהתה לע םירזוח ןכמ רחאל .תקספנ ךותיהה תיצקאירו ררקתמו טשפתמ
.עצוממ ףיצר חוכל ךרע יווש ,היגרנא יסלופ לש ףיצר םרז רוציל
לש תולודג תויומכ תוולנ יניערג עוקיבלש אוה ילנויצנבנוק יניערג רוקיב ןיבו יניערג ךותיה ןיב לדבהה ךילהתש העשב תאז .םינש יפלא תורשע לש הכורא םייח תיצחמ תולעב ,תיביטקאוידר תלוספ ירצות
םימדקומה םימגדה יכ םיפוצ ,םלוא .תיביטקאוידר תלוספ לש םירישי םירצות רצוי וניא קהבומ ךותיה
םינש
לש םייח
תיצחמ
ילעב ,םייביטקאוידר
םירצות
לש תמיוסמ
תומכ וקיפי DT
ירוכ
לש רתויב
ידכ ,דועו תאז .תיניערג תלוספ לש היעב רוציי אל ירחסמה ךותיהה חוכ ,הזכש ןפואב .דבלב תוטעמ היהי ,הלקתל תמרוגש הנואת לש הרקמב .הסינכ קפסה שורד ,רוכב ךותיהה תויצקאיר תא םייקל היהי ירחסמ ךותיה חוכ לש רוכ ,וז הניחבמ .רוכב ורצעי ךותיהה תובוגתו הסינכה קפסה לש דספה רוכב תורקל לולעש יפכ ,הכתהמ האצותכ ןיערגה תחירב לש היעב ול היהת אלש ןוויכמ לשכ-לא
.רוכ תלקת וא הנואת ךלהמב ירחסמ עוקיב
קיפסתש הבר הכ היגרנא קיפמ ךילהתה .ספאל הבורק קלדה תולע .יקנו חוטב אוה ךותיה ,םוכיסל עודי .םיבכוכבו שמשב היגרנא קיפמ ומצע עבטה הב ךרדה וז .םינש ינוילימ ךשמב תישונאה תוברתל
-ומרת םינחבמב םדאה ידי לע וז ךרדב הקפוה היגרנא ןוויכמ חילצמ ךילהתהש תטלחומ תואדווב ונל
תולעב
ירחסמ
רוכב
ךותיה
תייגרנא
רוציל
יסדנה
ןורתפ
ןנכתל
אוה
תושעל
רתונש
המ .םייניערג
רגתאה הז
.המודכו
םיסוטמל
םיילזונ
םייטטניס
םיקלד
ןכו
,היגרנא
רוציל
ידכ
,היד
הכומנ
לועפת
.םיאבה תורודה ןעמל ,הזה רגתאה ריחמ תא םלשל ןכומ ולוכ םלועהו "הראב םעה ינפב בצינה